فصلنامه مدیریت نسخه پاییز1395

فصلنامه مدیریت نسخه پاییز1395

دراین شماره خواهیدخواند: درباره من(داوودقادرزاده) تطبیق خلاقانه با پدیده‌های نادر طبیعی بوسیله مهندسی ارزش (کامران امامی) با این هفت راهکار، فروش خود را به‌طور معجزه‌آسا افزایش دهید! سلطان محمد فاتح بیل گیتس ومطالب دیگر          دانلودنسخه جاوا(ازحالت ...

فصلنامه مدیریت جهان نوین نسخه تابستان95

فصلنامه مدیریت جهان نوین نسخه تابستان95

فصلنامه مدیریت نسخه تابستان95   دانلودنسخه جاوا  پس ازدانلودآن راازحالت فشرده خارج کنیدبعدنصب کنید                                                                         دانلودنسخه pdf     دانلودنسخه اندروید                                            ...

ارسال مطلب

ارسال مطلب

 ازهمه خوانندگان عزیزتقاضادارم چنانکه می خواهند دراین فصلنامه ماراهمراهی کنند مطالب خودرابه صورت وردبه ماایمیل کنند.دوستانی که قصدهمکاری بامارادارندمی توانندمطالب خودراشامل مقالات ،داستان،جوک،معرفی کتاب وسایرمواردمربوط به مدیریت به ماایمیل کنند.توجه دا...

دانلودنسخه سوم فصلنامه مدیریت

دانلودنسخه سوم فصلنامه مدیریت

سلامبهخوانندگانعزیز امیدوارمحاصلکارمنبارضایتشماخوانندگانراجلبکردهباشد. ودرادامههمبهیاریحقوکمکشمادوستانبتوانیمپربارترازقبلخدمتگذارباشیم.بلاخره نسخه سوم فصلنامه مدیریت نیز منتشرشد.ومطالب جدیدی اضافه شد امیدوارم که این نسخه را بپسندید.بازمنتظرنظرات وپیشنه...

فصلنامه مدیریت

فصلنامه مدیریت

سلام به خوانندگان عزیز امیدوارم حاصل کارمن تابه اینجای کارباسعی وتلاش خودرضایت شماخوانندگان راجلب کرده باشد. ودرادامه هم به یاری حق وکمک شمادوستان بتوانیم پربارترازقبل خدمتگذارباشیم.بلاخره  فصلنامه مدیریت نیز منتشرشد.ومطالب جدیدی اضافه شد  ازاین پس هرب...

دانلودفصلنامه مدیریت نسخه زمستان 93

دانلودفصلنامه مدیریت نسخه زمستان 93

فهرست موضوعات فصلنامه مدیریت کلیات مدیریت بازاریابی روانشاسی داستان های مدیریتی Smsهای مدیریتی جملات وسخنان بزرگان معرفی کتابهای مدیریت تجارت الکترونیک افزودن بخش جدید بیوگرافی ها درباره کتاب جهت دریافت کتاب دانلودنسخه جاوا                             ...

دانلودفصلنامه مدیریت نسخه پاییز93

دانلودفصلنامه مدیریت نسخه پاییز93

        هدف ازایجاداین فصلنامه نخست گسترش فرهنگ کتابخوانی ودوم افزایش دانش جامعه درخصوص مدیریت است.که دردونسخه موبایل وکامپیوترساخته می شود.به امیدآن که درجهت استفاده هرچه بیشتر ومفیدترازتلفن همراه وکامپیوتروکمک به علاقه مندان به مباحث مدیریت مورد استف...

دریافت کد رتبه جهانی سایت و وبلاگ