فصلنامه مدیریت

فصلنامه مدیریت

سلام به خوانندگان عزیز امیدوارم حاصل کارمن تابه اینجای کارباسعی وتلاش خودرضایت شماخوانندگان راجلب کرده باشد. ودرادامه هم به یاری حق وکمک شمادوستان بتوانیم پربارترازقبل خدمتگذارباشیم.بلاخره  فصلنامه مدیریت نیز منتشرشد.ومطالب جدیدی اضافه شد  ازاین پس هرب...

دریافت کد رتبه جهانی سایت و وبلاگ