ارتباط با ما (قدیمی)

همکاری باما

بدیهی است که همراهی نیاز اساسی در زندگی است، انسانها همیشه نیاز به همراه و یاور را ابراز می کنند. افراد حداقل نیاز به یک فردی دارند که صمیصیت و ارزشهای مهم زندگی را با آنها تقسیم کنند.

همچنین مردم نیاز به دریافت چیزهایی دارند که به افراد ارزش دهد، چیزهایی که خوشی و شادی ببخشد، چیزهایی که بتوانند دوست داشته باشند و در نهایت دلیلی برای زندگی به افراد دهد. دیده ایم افرادی که کسی را برای دوست داشتن ندارند و حقیقتاً خود را تنها می بینند، حیوانات یا گیاهانی را در منزل خود نگه داری می کنند. بخاطر داشته باشید که یک گیاه سالم با اینکه می تواند سموم را از هوا جذب کند و هوای سالمی را در اختیار قرار دهد اما به تنهایی نمی تواند زندگی خوبی را به ارمغان آورد.

بنابرین ازهمه خوانندگان عزیزتقاضادارم چنانکه می خواهند دراین فصلنامه ماراهمراهی کنند مطالب خودرابه صورت وردبه ماایمیل کنند.دوستانی که قصدهمکاری بامارادارندمی توانندمطالب خودراشامل مقالات ،داستان،جوک،معرفی کتاب وسایرمواردمربوط به مدیریت به ماایمیل کنند.توجه داشته باشید که مطالب حتی الامکان به صورت وردباشندلطفا نام واسم شهر خودرانیزبنویسید هنگام ارسال مطالب درقسمت موضوع بنویسید فصلنامه مدیریت تادرفصلنامه درج شود.لطفا درقسمت موضوع ایمیل بنویسید فصلنامه مدیریت.

راه ارتباط باما شما می توانیدازطریق اس ام اس بامادرارتباط باشید.

Email:daod.1390@yahoo.com

وشماره بنده09383754175

باتشکر داوودقادرزاده